Sekretesspolicy

JURIDISK VARNING

https://bookingcostablanca.com/sv/

ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med informationsskyldigheten i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli, tillhandahålls följande allmänna informationsdata på denna webbplats nedan: https://bookingcostablanca.com/sv/ Äganderätten till denna webbplats, https://bookingcostablanca.com/sv/, (hädanefter, webbplatsen) innehas av: BKNG COSTA BLANCA SL, försedd med NIF: B06841167, och vars kontaktuppgifter är: Kontakt e-post: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Syftet med villkoren: Webbplatsen

Syftet med dessa Allmänna Användarvillkor (hädanefter Villkor) är att reglera åtkomst och användning av Webbplatsen. I syftet med dessa villkor kommer webbplatsen att förstås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigationsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (nedan, Innehåll) och alla de tjänster eller onlineresurser som kan erbjudas Användare (nedan, Tjänster).

https://bookingcostablanca.com/sv/ förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan ingå i den. Användaren erkänner och accepterar att https://bookingcostablanca.com/sv/ när som helst kan avbryta, avaktivera och/eller avbryta något av dessa element som är integrerade i webbplatsen eller tillgång till dem. Användarens åtkomst till webbplatsen är gratis och som en allmän regel gratis utan att användaren behöver lämna en motprestation för att kunna njuta av den, förutom kostnaden för anslutning via det telekommunikationsnät som tillhandahålls av åtkomstleverantören som användaren har anställt.

Användaren

Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen, såväl som de utrymmen som är möjliga att interagera mellan användare, och användaren och https://bookingcostablanca.com/sv/, såsom kommentarer och/eller bloggutrymmen, ger användarens tillstånd, för vilka de accepterar, från början av att surfa på webbplatsen, alla villkor som fastställs häri, såväl som deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande obligatoriska lagbestämmelser beroende på fallet. Med tanke på relevansen av det föregående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång de besöker webbplatsen.

Webbplatsen för https://bookingcostablanca.com/sv/ tillhandahåller en stor mångfald av information, tjänster och data. Användaren tar sitt ansvar för att göra en korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

En användning av informationen, innehållet och/eller tjänster och data som erbjuds av https://bookingcostablanca.com/sv/ utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, sedligheten eller den allmänna ordningen eller på något annat sätt kan involvera skada på tredje parts rättigheter eller själva driften av webbplatsen.

Sannheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av användaren i de formulär som tillhandahålls av https://bookingcostablanca.com/sv/ för att komma åt visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. I vilket fall som helst kommer Användaren omedelbart att meddela https://bookingcostablanca.com/sv/ om alla fakta som tillåter felaktig användning av informationen som registrerats i nämnda formulär, såsom, men inte bara, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och/eller lösenord, för att gå vidare till deras omedelbara annullering

https://bookingcostablanca.com/sv/ förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som bryter mot lagen, respekt för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, spam, försök mot ungdomar eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som enligt hans mening inte lämpar sig för publicering. I vilket fall som helst kommer https://bookingcostablanca.com/sv/ inte att ansvara för de åsikter som uttrycks av Användare genom kommentarer eller andra blogg- eller deltagandeverktyg som kan finnas.

Blotta åtkomsten till denna webbplats innebär inte någon typ av kommersiell relation mellan https://bookingcostablanca.com/sv/ och användaren.

Alltid i enlighet med gällande lagstiftning riktar sig denna webbplats till alla människor, oavsett ålder, som kan komma åt och/eller surfa på webbplatsens sidor.

Webbplatsen riktar sig främst till användare som bor i Spanien. https://bookingcostablanca.com/sv/ säkerställer inte att webbplatsen följer andra länders lagar, varken helt eller delvis. Om Användaren är bosatt eller har sin hemvist på annan ort och bestämmer sig för att få tillgång till och/eller navigera på webbplatsen, kommer han att göra det på eget ansvar, han måste se till att sådan åtkomst och navigering överensstämmer med den lokala lagstiftning som är tillämplig på honom, tar inte https://bookingcostablanca.com/sv/ något ansvar som kan uppstå från nämnda åtkomst.

ÅTKOMST OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

https://bookingcostablanca.com/sv/ garanterar inte kontinuiteten, tillgängligheten och användbarheten av webbplatsen, inte heller för innehållet eller tjänsterna. https://bookingcostablanca.com/en/ kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, men den ansvarar inte för eller garanterar att åtkomsten till denna webbplats inte kommer att vara oavbruten eller felfri.

Det är inte heller ansvarigt eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats, är fri från fel eller orsakar skada på användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara). I inget fall kommer https://bookingcostablanca.com/en/ att ansvara för förluster, skador eller skador av något slag som uppstår från åtkomst, navigering och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystemen eller de som orsakas av introduktionen av virus.

https://bookingcostablanca.com/sv/ ansvarar inte för skador som kan orsakas användare av felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar det inte på något sätt för fall, avbrott, brist eller defekt i telekommunikation som kan uppstå.

Det rapporteras att webbplatsen för https://bookingcostablanca.com/sv/ tillhandahåller eller kan göra tillgängliga för användarna medel av länkar (såsom, bland annat, länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter användare att komma åt webbplatser ägs och/eller förvaltas av tredje part.

Installationen av dessa länkar, kataloger och sökmotorer på Webbplatsen är avsedd att underlätta Användares sökning efter och tillgång till information tillgänglig på Internet, utan att det anses vara ett förslag, rekommendation eller inbjudan att besöka dem.

https://bookingcostablanca.com/sv/ erbjuder eller marknadsför inte vare sig eller genom tredje part de produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på nämnda länkade webbplatser.

På samma sätt kommer det inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

https://bookingcostablanca.com/sv/ kommer inte i något fall att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser, och inte heller kommer det att godkänna, granska eller godkänna produkterna och tjänsterna, innehållet, filerna och annat material på ovannämnda länkade webbplatser.

https://bookingcostablanca.com/sv/ tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehåll, kommunikation, åsikter, produkter och tjänster på webbplatserna som inte hanteras av https://bookingcostablanca.com/sv/ och att de är länkade på denna webbplats.

Användaren eller tredje part som gör en hyperlänk från en webbsida på en annan, annan webbplats till webbplatsen https://bookingcostablanca.com/sv/ bör veta att:

Reproduktion - helt eller delvis - av något av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från https://bookingcostablanca.com/sv/ Inga falska, felaktiga eller felaktiga manifestationer på webbplatsen är tillåten antingen. Webbplatsen för https://bookingcostablanca.com/sv/, inte heller om dess innehåll och/eller tjänster.

Med undantag för hyperlänken kommer webbplatsen på vilken hyperlänken är etablerad inte att innehålla någon del av denna webbplats, skyddad som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, såvida det inte uttryckligen godkänts av https://bookingcostablanca.com/sv/

Etableringen av hyperlänken kommer inte att antyda förekomsten av relationer mellan https://bookingcostablanca.com/sv/ och ägaren av webbplatsen från vilken den är gjord, inte heller kunskap om och acceptans av innehållet, tjänsterna och/eller aktiviteterna erbjuds på nämnda webbplats och vice versa.

Användaren eller tredje part som gör en hyperlänk från en webbsida på en annan, annan webbplats till webbplatsen https://bookingcostablanca.com/sv/ bör veta att:

Reproduktion - helt eller delvis - av något av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från https://bookingcostablanca.com/sv/

Med undantag för hyperlänken kommer webbplatsen på vilken hyperlänken är etablerad inte att innehålla någon del av denna webbplats, skyddad som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, såvida det inte uttryckligen godkänts av https://bookingcostablanca.com/sv/ av innehåll, tjänster och/eller aktiviteter som erbjuds på nämnda webbplats och vice versa.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

https://bookingcostablanca.com/sv/ är själv eller i egenskap av mottagare ägare till alla immateriella och industriella rättigheter till webbplatsen, såväl som de delar som finns däri (som exempel och inte uttömmande, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material, datorprogram som är nödvändiga för dess funktion, åtkomst och användning, etc.). De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, och de är tillämpliga både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, såväl som de internationella fördrag som är relaterade till frågan och undertecknade av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. I kraft av bestämmelserna i lagen om immaterialrätt är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbsida, för kommersiella ändamål, uttryckligen förbjudet. i all support och på något tekniskt sätt, utan tillstånd från https://bookingcostablanca.com/sv/

Användaren samtycker till att respektera de immateriella och industriella rättigheterna på https://bookingcostablanca.com/sv/ . Du kan se delar av webbplatsen eller till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium så länge det är uteslutande för ditt personliga bruk. Användaren får dock inte radera, ändra eller manipulera någon skyddsenhet eller säkerhetssystem som installerats på webbplatsen.

I händelse av att användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen utgör en kränkning av rättigheterna till skydd av immateriella rättigheter, måste de omedelbart meddela https://bookingcostablanca.com/sv/ via kontaktuppgifterna till avsnittet ALLMÄN INFORMATION i detta juridiska meddelande och allmänna användarvillkor.

RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

https://bookingcostablanca.com/sv/ förbehåller sig rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser nödvändiga för felaktig användning av webbplatsen och innehållet, eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och https://bookingcostablanca.com/sv/ kommer att styras av gällande bestämmelser och är tillämpliga i det spanska territoriet. Om det skulle uppstå kontroverser i samband med tolkningen och/eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att överlämna sina konflikter till ordinarie jurisdiktion och underkasta sig motsvarande domare och domstolar i enlighet med lagen. Senaste ändring:

8 november 2021

INTEGRITETSPOLICY

Med respekt för bestämmelserna i gällande lagstiftning åtar sig https://bookingcostablanca.com/sv/ (hädanefter även webbplatsen) att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med den säkerhetsnivå som är lämplig för risken med de insamlade uppgifterna.

Lagar som ingår i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är anpassad till gällande spanska och europeiska regler för skydd av personuppgifter på internet. Specifikt respekterar den följande regler:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter (RGPD).

Kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, som godkänner förordningarna för utveckling av organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter (RDLOPD).

Lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE).

Ekologisk lag 3/2018 av den 5 december (LOPDGDD).

Identiteten på den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Den person som är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in på https://bookingcostablanca.com/sv/ är BKNG COSTA BLANCA S.L med NIF: B06841167 (nedan Ansvarig för behandlingen). Deras kontaktuppgifter är följande:

Kontakt e-post: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

Principer som gäller för behandling av personuppgifter

Behandlingen av användarens personuppgifter kommer att omfattas av följande principer som anges i artikel 5 i RGPD:

Principen om laglighet, lojalitet och transparens: Användarens samtycke kommer alltid att krävas, före fullständigt transparent information om de ändamål för vilka personuppgifterna samlas in.

Principen för ändamålsbegränsning: personuppgifter kommer att samlas in för specifika, uttryckliga och legitima ändamål.

Principen för dataminimering: de personuppgifter som samlas in kommer endast att vara de som är strikt nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Princip om noggrannhet: personuppgifter måste vara korrekta och alltid uppdaterade.

Principen om begränsning av bevarandeperioden: personuppgifter kommer endast att bevaras på ett sätt som tillåter identifiering av Användaren under den tid som är nödvändig för ändamålen med dess behandling.

Principen om integritet och konfidentialitet: personuppgifter kommer att behandlas på ett sätt som garanterar dess säkerhet och konfidentialitet.

Proaktivt ansvarsprincip: Den personuppgiftsansvarige kommer att ansvara för att säkerställa att ovanstående principer uppfylls.

Kategorier av personuppgifter

De datakategorier som behandlas i https://bookingcostablanca.com/sv/ är endast identifierande data. I inget fall behandlas särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9 i RGPD.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke. https://bookingcostablanca.com/sv/ åtar sig att erhålla användarens uttryckliga och verifierbara samtycke för behandlingen av deras personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Användaren kommer att ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Det blir lika enkelt att återkalla samtycke som att ge det. Som en allmän regel kommer återkallande av samtycke inte att villkora användningen av webbplatsen. Vid de tillfällen då användaren måste eller kan tillhandahålla sina uppgifter genom formulär för att göra förfrågningar, begära information eller av skäl relaterade till innehållet på webbplatsen, kommer de att informeras om att fylla i någon av dem är obligatoriskt eftersom de är nödvändiga för korrekt utveckling av den genomförda verksamheten.

Syften med behandlingen som personuppgifterna är avsedda för

Personuppgifter samlas in och hanteras av https://bookingcostablanca.com/sv/ för att underlätta, påskynda och uppfylla de åtaganden som upprättats mellan webbplatsen och användaren eller upprätthållandet av den relation som upprättats i de formulär som den senare fyller i eller att närvara vid en förfrågan eller förfrågan. På samma sätt kan uppgifterna användas för kommersiella, personaliserings-, operativa och statistiska syften, och aktiviteter av företagsändamål för https://bookingcostablanca.com/sv/ , samt för utvinning, lagring av data och marknadsföringsstudier för anpassa innehållet som erbjuds till användaren, samt förbättra kvaliteten, driften och navigeringen på webbplatsen. Vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls kommer Användaren att informeras om det eller de specifika syftena med behandlingen som personuppgifterna kommer att användas till; det vill säga användningen eller användningarna som kommer att ges till den insamlade informationen.

Lagringsperioder för personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att lagras under den minsta tid som är nödvändig för ändamålen med dess behandling och i alla fall endast under följande period: Den tid som krävs för att följa de avtalade aktiviteterna, eller tills Användaren begär att den raderas. När personuppgifterna erhålls kommer Användaren att informeras om under vilken period personuppgifterna kommer att bevaras eller, när det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Mottagare av personuppgifter

Användarens personuppgifter kommer inte att delas med tredje part.

I vilket fall som helst, vid den tidpunkt då personuppgifterna erhålls, kommer Användaren att informeras om mottagarna eller kategorierna av mottagare av personuppgifterna.

Personuppgifter om minderåriga

Med respekt för bestämmelserna i artiklarna 8 i RGPD och 13 i RDLOPD, får endast de över 14 år ge sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter på ett lagligt sätt via https://bookingcostablanca.com/sv./ . När det gäller en minderårig under 14 år krävs samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare för behandlingen och detta anses endast vara lagligt i den mån de har gett tillstånd till det.

Sekretess och säkerhet för personuppgifter

https://bookingcostablanca.com/sv/ åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder, i enlighet med den säkerhetsnivå som är lämplig för risken för de insamlade uppgifterna, för att garantera säkerheten för personuppgifter och undvika förstörelse, förlust eller oavsiktlig eller olaglig ändring av personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, eller obehörig kommunikation eller åtkomst till nämnda data. Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att personuppgifter överförs säkert och konfidentiellt, eftersom data överförs mellan servern och Användaren, och i feedback, helt krypterad eller krypterad.

Men eftersom https://bookingcostablanca.com/sv/ inte kan garantera att internet inte kan verkställas eller den totala frånvaron av hackare eller andra som på ett bedrägligt sätt kommer åt personuppgifter, åtar sig den personuppgiftsansvarige att meddela användaren utan onödigt dröjsmål när det finns en överträdelse av säkerheten för personuppgifter som sannolikt innebär en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Enligt bestämmelserna i artikel 4 i RGPD förstås ett brott mot säkerheten för personuppgifter som varje brott mot säkerheten som orsakar förstörelse, förlust eller oavsiktlig eller olaglig ändring av personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, eller otillåten kommunikation eller tillgång till nämnda data. Personuppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt av den person som ansvarar för behandlingen, som åtar sig att informera om och garantera genom en rättslig eller avtalsenlig förpliktelse att denna sekretess respekteras av hans anställda, medarbetare och varje person till vilken han lämnar informationen. tillgänglig. information.

Rättigheter som härrör från behandlingen av personuppgifter

Användaren har ca https://bookingcostablanca.com/sv/ och kan därför utöva följande rättigheter som erkänns i RGPD med den som är ansvarig för behandlingen:

Rätt till åtkomst: Det är användarens rätt att få bekräftelse på huruvida https://bookingcostablanca.com/sv/ behandlar deras personuppgifter eller inte och, i så fall, få information om deras specifika personuppgifter och behandlingen att https://bookingcostablanca.com/sv/ har gjort eller utför, samt bland annat tillgänglig information om ursprunget för nämnda data och mottagarna av den kommunikation som görs eller planeras därav.

Rätt till rättelse: Det är användarens rätt att få sina personuppgifter ändrade som visar sig vara felaktiga eller, med hänsyn till syftet med behandlingen, ofullständiga.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Det är användarens rätt, förutsatt att gällande lagstiftning inte fastställer något annat, att få radering av sina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. eller fördrag; Användaren har dragit tillbaka sitt samtycke till behandlingen och detta har ingen annan rättslig grund; Användaren motsätter sig behandlingen och det finns ingen annan legitim anledning att fortsätta med den; personuppgifterna har behandlats olagligt; personuppgifter måste raderas i enlighet med en rättslig skyldighet; eller så har personuppgifterna erhållits som ett resultat av ett direkt erbjudande om informationssamhällets tjänster till ett barn under 14 år. Förutom att radera uppgifterna måste den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för dess tillämpning, vidta rimliga åtgärder för att informera de som är ansvariga för behandlingen av personuppgifterna om den berörda partens begäran att radera en länk till dessa personuppgifter . Rätt till begränsning av behandling: Det är användarens rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter. Användaren har rätt att få begränsningen av behandlingen när han bestrider riktigheten av hans personuppgifter; behandlingen är olaglig; Behandlingsansvarig behöver inte längre personuppgifterna, utan Användaren behöver dem för att göra anspråk; och när Användaren har motsatt sig behandlingen.

Rätt till dataportabilitet: I händelse av att behandlingen utförs med automatiserade medel har Användaren rätt att från den person som ansvarar för behandlingen få sina personuppgifter i ett strukturerat format, av allmänt bruk och mekanisk läsning, och att överföra dem till en annan ansvarig. av behandlingen. Närhelst det är tekniskt möjligt kommer den personuppgiftsansvarige att överföra uppgifterna direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

Rätt till invändning: Det är användarens rätt att inte utföra behandlingen av sina personuppgifter eller att upphöra med sin behandling av https://bookingcostablanca.com/sv/.

Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering: Det är användarens rätt att inte bli föremål för ett individuellt beslut baserat enbart på automatiserad behandling av sina personuppgifter, inklusive profileringen, som existerar om inte gällande lagstiftning fastställer annat. Således kan Användaren utöva sina rättigheter genom skriftlig kommunikation adresserad till den personuppgiftsansvarige med referensen "RGPD - https://bookingcostablanca.com/sv/ ", med angivande av:

Användarens namn, efternamn och kopia av DNI. I de fall där representation tillåts kommer det också att vara nödvändigt att identifiera den person som representerar Användaren på samma sätt, såväl som dokumentet som styrker representationen. Fotokopian av DNI kan ersättas av andra juridiskt giltiga sätt som styrker identiteten.

Begäran med de specifika skälen för begäran eller information som du vill ha tillgång till.

Adress för meddelandeändamål.

Den sökandes datum och underskrift.

Alla dokument som styrker din begäran.

Denna begäran och alla andra bifogade dokument kan skickas till följande e-postadress:

E-post: info@bookingcostablanca.com

Krav hos tillsynsmyndigheten

I det fall Användaren anser att det finns ett problem eller brott mot gällande bestämmelser i det sätt på vilket deras personuppgifter behandlas, kommer denne att ha rätt till ett effektivt rättsskydd och att framföra ett krav till en kontrollmyndighet, i synnerhet , i den stat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för det påstådda brottet. När det gäller Spanien är kontrollmyndigheten den spanska myndigheten för dataskydd (http://www.aepd.es).

Det är nödvändigt att Användaren har läst och samtyckt till villkoren för skydd av personuppgifter som finns i denna Integritets- och Cookiepolicy, samt att han accepterar behandlingen av sina personuppgifter så att den Ansvariga för behandlingen kan gå vidare till samma i formen, under villkoren och för de syften som anges. Användningen av webbplatsen kommer att innebära godkännande av dess sekretess- och cookiespolicy. https://bookingcostablanca.com/en/ förbehåller sig rätten att ändra sin integritets- och cookiespolicy, enligt sina egna kriterier, eller motiverad av en lagstiftningsmässig, jurisprudentiell eller doktrinär förändring av den spanska byrån för dataskydd. Ändringar eller uppdateringar av denna integritets- och cookiespolicy kommer uttryckligen att meddelas användaren.

Denna integritets- och cookiespolicy uppdaterades den 8 november 2021 för att anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer i fråga om behandling av personliga data och fri cirkulation av dessa data (RGPD)

POLICY FÖR COOKIES

Tillgång till denna webbplats kan innebära användning av cookies. Cookies är små mängder information som lagras i webbläsaren som används av varje användare — i de olika enheter som de kan använda för att navigera — så att servern kommer ihåg viss information som senare och endast servern som implementerade den kommer att läsa den. Cookies underlättar navigeringen, gör den mer användarvänlig och skadar inte navigationsenheten. Cookies är automatiska procedurer för att samla in information om de preferenser som användaren bestämmer under sitt besök på webbplatsen för att känna igen honom som en användare, och personifiera hans upplevelse och användning av webbplatsen, och kan också till exempel hjälpa till att identifiera och lösa fel. Informationen som samlas in via cookies kan innefatta datum och tid för besök på webbplatsen, vilka sidor som visas, tiden som spenderats på webbplatsen och de webbplatser som besöks precis före och efter den. Ingen cookie tillåter dock att den kontaktar Användarens telefonnummer eller något annat sätt för personlig kontakt. Ingen cookie kan extrahera information från användarens hårddisk eller stjäla personlig information. Det enda sättet som användarens privata information är en del av cookie-filen är att användaren personligen ger den informationen till servern. Cookies som gör att du kan identifiera en person betraktas som personuppgifter. Därför kommer integritetspolicyn som beskrivs ovan att gälla för dem. I denna mening, för användningen av densamma, kommer användarens samtycke att vara nödvändigt. Detta samtycke kommer att kommuniceras, baserat på ett autentiskt val, som erbjuds genom ett jakande och positivt beslut, innan den första behandlingen, kan tas bort och dokumenteras.

Egna kakor

De är de kakor som skickas till användarens dator eller enhet och hanteras exklusivt av https://bookingcostablanca.com/sv/ för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Informationen som samlas in används för att förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess innehåll och din upplevelse som användare. Dessa cookies gör att Användaren kan kännas igen som en återkommande besökare på Webbplatsen och anpassa innehållet för att erbjuda innehåll som är anpassat efter hennes preferenser. Den information som erhålls avser till exempel antalet besökta sidor, språket, platsen varifrån den IP-adress som Användaren kommer från, antalet Användare som kommer åt, frekvensen och återkommande besök, besökstiden, webbläsaren de använder, operatören eller typen av enhet från vilken besöket görs. Denna information används för att förbättra webbplatsen och upptäcka nya behov av att erbjuda användarna ett innehåll och/eller en tjänst av högsta kvalitet. Informationen samlas i alla fall in anonymt och trendrapporter på Webbplatsen upprättas utan att identifiera enskilda användare. Du kan få mer information om cookies, information om integritet eller se beskrivningen av typen av cookies som används, deras huvudsakliga egenskaper, utgångsperiod etc. på följande länk(ar).

GOOGLE ANALYTICS

Den eller de enheter som ansvarar för att tillhandahålla cookies kan överföra denna information till tredje part, så länge det krävs enligt lag eller det är en tredje part som behandlar denna information för nämnda enheter.

Sociala medier cookies

https://bookingcostablanca.com/sv/ innehåller plugins för sociala nätverk, som tillåter åtkomst till dem från webbplatsen. Av denna anledning kan sociala nätverkscookies lagras i användarens webbläsare. Innehavarna av nämnda sociala nätverk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/sv/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv

Pinterest: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Inaktivera, avvisa och radera cookies

Användaren kan inaktivera, avvisa och radera cookies - helt eller delvis - installerade på sin enhet genom konfigurationen av sin webbläsare (bl.a. är Chrome, Firefox, Safari, Explorer). I denna mening kan procedurerna för att avvisa och radera cookies skilja sig från en webbläsare till en annan. Följaktligen måste Användaren hänvisa till instruktionerna från den webbläsare som de använder. I händelse av att du avvisar användningen av cookies - helt eller delvis - kan du fortsätta att använda webbplatsen, även om användningen av vissa av dess funktioner kan vara begränsad.


Översatt från spanska (av Google Translate)