Polityka prywatności

OSTRZEŻENIE PRAWNE

https://bookingcostablanca.com/pl/

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) z dnia 11 lipca, następujące ogólne dane informacyjne na tej stronie znajdują się poniżej: https://bookingcostablanca.com/pl/ Własność tej witryny internetowej, https://bookingcostablanca.com/pl/, (zwanej dalej Witryną) należy do: BKNG COSTA BLANCA SL, o numerze NIF: B06841167, której dane kontaktowe to: Kontaktowy adres e-mail: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Cel warunków: Witryna

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania (zwanych dalej Warunkami) jest uregulowanie dostępu i korzystania z Serwisu. Na potrzeby niniejszych Warunków Serwisem będzie rozumiany: zewnętrzny wygląd interfejsów ekranów, zarówno statycznie, jak i dynamicznie, czyli drzewo nawigacyjne; oraz wszystkie elementy zintegrowane zarówno w interfejsach ekranowych, jak iw drzewie nawigacji (dalej „Zawartość”) oraz wszystkie usługi lub zasoby online, które mogą być oferowane Użytkownikom (dalej „Usługi”).

https://bookingcostablanca.com/pl/ zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia prezentacji i konfiguracji Witryny oraz Treści i Usług, które mogą być w niej zawarte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w dowolnym momencie https://bookingcostablanca.com/pl/ może przerwać, dezaktywować i/lub anulować którykolwiek z tych elementów, które są zintegrowane z Witryną lub dostęp do nich. Dostęp do Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatny i co do zasady jest bezpłatny bez konieczności wnoszenia przez Użytkownika opłaty za możliwość korzystania z niego, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem udostępnionej sieci telekomunikacyjnej przez dostawcę usług, który Użytkownik zatrudnił.

Użytkownik

Dostęp, nawigacja i korzystanie z Serwisu, a także przestrzeni umożliwiających interakcję między Użytkownikami a Użytkownikiem i https://bookingcostablanca.com/pl/, takich jak komentarze i/lub przestrzenie do blogowania, nadają status Użytkownika, co do których akceptują, od początku przeglądania Serwisu, wszystkie Warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również ich późniejsze modyfikacje, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zależności od przypadku. Mając na uwadze znaczenie powyższego, Użytkownikowi zaleca się zapoznawanie się z nimi przy każdorazowej wizycie w Serwisie.

Witryna https://bookingcostablanca.com/pl/ zapewnia dużą różnorodność informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta będzie rozciągać się na:

Korzystanie z informacji, Treści i/lub Usług i danych oferowanych przez https://bookingcostablanca.com/pl/ bez sprzeczności z postanowieniami niniejszych Warunków, Prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z naruszeniem praw osób trzecich lub samego działania Serwisu.

prawdziwości i legalności informacji podanych przez Użytkownika w formularzach udostępnionych przez https://bookingcostablanca.com/pl/ w celu uzyskania dostępu do określonych Treści lub Usług oferowanych przez Witrynę. W każdym przypadku Użytkownik niezwłocznie powiadomi https://bookingcostablanca.com/pl/ o każdym fakcie, który pozwala na niewłaściwe wykorzystanie informacji zarejestrowanych w tych formularzach, takim jak, ale nie tylko, kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp do identyfikatory i/lub hasła, w celu przystąpienia do ich natychmiastowego anulowania

https://bookingcostablanca.com/pl/ zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i wpisów, które naruszają prawo, poszanowanie godności osoby, które są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, spamujące, które są skierowane przeciwko młodzieży lub dzieciństwa, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub które jego zdaniem nie nadają się do publikacji. W każdym przypadku https://bookingcostablanca.com/pl/ nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Użytkowników za pośrednictwem komentarzy lub innych narzędzi do blogowania lub uczestnictwa, które mogą istnieć.

Sam dostęp do tej Witryny nie oznacza żadnego rodzaju relacji handlowej między https://bookingcostablanca.com/pl/ a Użytkownikiem.

Zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, niniejsza Witryna jest skierowana do wszystkich osób, niezależnie od ich wieku, które mogą uzyskać dostęp i/lub przeglądać strony Witryny.

Serwis skierowany jest głównie do Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii. https://bookingcostablanca.com/pl/ nie gwarantuje, że Witryna jest całkowicie lub częściowo zgodna z prawem innych krajów. Jeżeli Użytkownik mieszka lub ma miejsce zamieszkania w innym miejscu i zdecyduje się na dostęp i/lub poruszanie się po Stronie, zrobi to na własną odpowiedzialność, musi zapewnić, że taki dostęp i nawigacja są zgodne z lokalnymi przepisami, które go dotyczą, nie ponosząc https://bookingcostablanca.com/pl/ żadnej odpowiedzialności, która może wyniknąć z tego dostępu.

DOSTĘP I NAWIGACJA NA STRONIE: WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

https://bookingcostablanca.com/pl/ nie gwarantuje ciągłości, dostępności i użyteczności Witryny ani Treści lub Usług. https://bookingcostablanca.com/pl/ zrobi wszystko, co możliwe dla prawidłowego funkcjonowania Witryny, jednak nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że dostęp do tej Witryny nie będzie nieprzerwany ani wolny od błędów.

Nie ponosi również odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że treści lub oprogramowanie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Witryny, są wolne od błędów lub powodują uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika (oprogramowania i sprzętu). W żadnym wypadku https://bookingcostablanca.com/pl/ nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu, nawigacji i korzystania z Witryny, w tym, ale nie wyłącznie, spowodowane przez systemy komputerowe lub te spowodowane wprowadzeniem wirusów.

https://bookingcostablanca.com/pl/ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom w wyniku niewłaściwego korzystania z tej Witryny. W szczególności nie odpowiada w żaden sposób za upadki, przerwy, brak lub awarie telekomunikacyjne, które mogą wystąpić.

Informuje się, że Serwis https://bookingcostablanca.com/pl/ umieszcza lub może udostępniać Użytkownikom linki (takie jak m.in. linki, banery, przyciski), katalogi i wyszukiwarki umożliwiające Użytkownikom dostęp do stron internetowych należące i / lub zarządzane przez strony trzecie.

Instalacja tych linków, katalogów i wyszukiwarek w Serwisie ma na celu ułatwienie Użytkownikom wyszukiwania i dostępu do informacji dostępnych w Internecie, bez traktowania ich jako sugestii, rekomendacji lub zaproszenia do ich odwiedzenia.

https://bookingcostablanca.com/pl/ nie oferuje ani nie sprzedaje samodzielnie ani za pośrednictwem stron trzecich produktów i/lub usług dostępnych na wspomnianych powiązanych stronach.

Podobnie nie gwarantuje technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności witryn poza jej własnością, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków.

https://bookingcostablanca.com/pl/ w żadnym wypadku nie będzie przeglądać ani kontrolować zawartości innych stron internetowych, ani nie będzie zatwierdzać, badać ani popierać produktów i usług, treści, plików i jakichkolwiek innych materiałów w wyżej wymienionych witrynach, do których prowadzą linki.

https://bookingcostablanca.com/pl/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w związku z dostępem, użytkowaniem, jakością lub legalnością treści, komunikacji, opinii, produktów i usług stron internetowych, które nie są zarządzane przez https:// /bookingcostablanca.com/en/ i że są one połączone w tej Witrynie.

Użytkownik lub osoba trzecia, która tworzy hiperłącze ze strony internetowej innej, innej witryny do Witryny https://bookingcostablanca.com/pl/, powinna wiedzieć, że:

Powielanie – w całości lub w części – jakichkolwiek Treści i/lub Usług Witryny jest zabronione bez wyraźnej zgody https://bookingcostablanca.com/pl/. zarówno. Witryna https://bookingcostablanca.com/en/, ani o jej Treści i/lub Usługach.

Z wyjątkiem hiperłącza, witryna internetowa, na której znajduje się to hiperłącze, nie będzie zawierać żadnego elementu tej Witryny, chronionego jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, chyba że zostanie to wyraźnie autoryzowane przez https://bookingcostablanca.com/pl/

Utworzenie hiperłącza nie będzie oznaczać istnienia powiązań między https://bookingcostablanca.com/en/ a właścicielem strony internetowej, z której zostało utworzone, ani znajomości i akceptacji treści, usług i/lub działań oferowane na tej stronie internetowej i na odwrót.

Użytkownik lub osoba trzecia, która tworzy hiperłącze ze strony internetowej innej, innej witryny do Witryny https://bookingcostablanca.com/pl/, powinna wiedzieć, że:

Powielanie – w całości lub w części – jakichkolwiek Treści i/lub Usług Witryny jest zabronione bez wyraźnej zgody https://bookingcostablanca.com/pl/

Z wyjątkiem hiperłącza, witryna internetowa, na której znajduje się to hiperłącze, nie będzie zawierać żadnego elementu tej Witryny, chronionego jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone przez https://bookingcostablanca.com/pl/ treści, usługi i/lub działania oferowane na tej stronie internetowej i odwrotnie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

https://bookingcostablanca.com/pl/ samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej Witryny, a także elementów w niej zawartych (przykładowo i nie wyczerpująco, obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, zestawienia kolorystyczne, struktura i projekt, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego obsługi, dostępu i użytkowania itp.). Będą zatem utworami chronionymi jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, mający zastosowanie zarówno w przepisach hiszpańskich, jak i wspólnotowych w tym zakresie, jak również związane z tą sprawą traktaty międzynarodowe podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów Prawa Własności Intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione. w jakimkolwiek wsparciu i wszelkimi środkami technicznymi, bez autoryzacji https://bookingcostablanca.com/pl/

Użytkownik zgadza się przestrzegać praw własności intelektualnej i przemysłowej https://bookingcostablanca.com/pl/. Możesz przeglądać elementy Witryny, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może jednak usuwać, zmieniać ani manipulować jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany w Serwisie.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​którakolwiek z Treści Serwisu stanowi naruszenie praw do ochrony własności intelektualnej, musi niezwłocznie powiadomić https://bookingcostablanca.com/pl/ za pomocą danych kontaktowych w sekcji INFORMACJE OGÓLNE niniejszej Noty prawnej i Ogólnych warunków użytkowania.

DZIAŁANIA PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

https://bookingcostablanca.com/pl/ zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za konieczne do niewłaściwego korzystania z Witryny i Treści lub do naruszenia niniejszych Warunków.

Relacje między Użytkownikiem a https://bookingcostablanca.com/pl/ będą regulowane przez obowiązujące przepisy i obowiązujące na terytorium Hiszpanii. W przypadku powstania jakichkolwiek kontrowersji w związku z interpretacją i/lub stosowaniem niniejszych Warunków, strony poddadzą swoje konflikty jurysdykcji powszechnej, poddając się odpowiednim sędziom i sądom zgodnie z prawem. Ostatnia modyfikacja:

8 listopada 2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Respektując przepisy obowiązującego prawa, https://bookingcostablanca.com/pl/ (dalej również Serwis) zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych.

Prawa zawarte w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do aktualnych hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Internecie. W szczególności przestrzega następujących zasad:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RGPD).

Dekret Królewski 1720/2007 z 21 grudnia zatwierdzający przepisy dotyczące opracowania Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (RDLOPD).

Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).

Prawo organiczne 3/2018 z 5 grudnia (LOPDGDD).

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zebranych na stronie https://bookingcostablanca.com/pl/ jest BKNG COSTA BLANCA SL o numerze NIF: B06841167 (dalej Odpowiedzialny za leczenie). Ich dane kontaktowe są następujące:

Kontaktowy adres e-mail: info@bkngcostablanca.com Telefon: +34 865 618 840

Zasady obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie podlegało następującym zasadom określonym w art. 5 RODO:

Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zawsze wymagana będzie zgoda Użytkownika, uprzednia w pełni przejrzysta informacja o celach, dla których dane osobowe są gromadzone.

Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Zasada minimalizacji danych: gromadzone dane osobowe będą wyłącznie niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.

Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania.

Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.

Zasada proaktywnej odpowiedzialności: Administrator Danych będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych, które są przetwarzane na stronie https://bookingcostablanca.com/pl/ , są jedynie danymi identyfikacyjnymi. W żadnym przypadku szczególne kategorie danych osobowych nie są traktowane w rozumieniu art. 9 RGPD.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. https://bookingcostablanca.com/pl/ zobowiązuje się do uzyskania wyraźnej i możliwej do zweryfikowania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody będzie równie łatwe, jak jej wyrażenie. Co do zasady wycofanie zgody nie będzie warunkowało korzystania z Serwisu. W sytuacjach, w których Użytkownik musi lub może podać swoje dane za pośrednictwem formularzy w celu złożenia zapytania, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością Serwisu, zostanie poinformowany, czy wypełnienie któregokolwiek z nich jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne do prawidłowy rozwój przeprowadzonej operacji.

Cele przetwarzania, do którego przeznaczone są dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone i zarządzane przez https://bookingcostablanca.com/en/ w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań nawiązanych między Serwisem a Użytkownikiem lub utrzymania relacji nawiązanej w formularzach, które ten ostatni wypełnia lub do wzięcia udziału w prośbie lub zapytaniu. Podobnie dane mogą być wykorzystywane do celów handlowych, personalizacji, operacyjnych i statystycznych oraz do działań związanych z celem korporacyjnym https://bookingcostablanca.com/pl/ , a także do ekstrakcji, przechowywania danych i badań marketingowych dla dostosowania oferowanych Użytkownikowi Treści, a także poprawy jakości, działania i nawigacji w Serwisie. W momencie uzyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o konkretnym celu lub celach leczenia, do którego dane osobowe będą wykorzystywane; to znaczy wykorzystanie lub zastosowania, które zostaną podane do zebranych informacji.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez minimalny czas niezbędny do celów ich przetwarzania, a w każdym przypadku tylko przez następujący okres: Czas niezbędny do wykonania zleconych czynności lub do czasu, gdy Użytkownik zażąda ich usunięcia. W momencie pozyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

W każdym przypadku w momencie pozyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych.

Dane osobowe małoletnich

Respektując postanowienia art. 8 RGPD i 13 RDLOPD, jedynie osoby, które ukończyły 14 rok życia mogą wyrazić zgodę na zgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych za pośrednictwem https://bookingcostablanca.com/pl/ . W przypadku osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 14 roku życia, na leczenie konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów i będzie to uznane za zgodne z prawem tylko w zakresie, w jakim udzielili na to zgody.

Tajemnica i bezpieczeństwo danych osobowych

https://bookingcostablanca.com/pl/ zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiec ich zniszczeniu, utracie przypadkowa lub niezgodna z prawem zmiana przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych lub nieautoryzowane przekazywanie lub dostęp do tych danych. Serwis posiada certyfikat SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczne i poufne przesyłanie danych osobowych, ponieważ dane są przesyłane między serwerem a Użytkownikiem, a w odpowiedzi zwrotnej są w pełni szyfrowane lub szyfrowane.

Jednakże, ponieważ https://bookingcostablanca.com/pl/ nie może zagwarantować nieegzekwowalności Internetu lub całkowitego braku hakerów lub innych osób, które w nieuczciwy sposób uzyskują dostęp do danych osobowych, Administrator Danych zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika bez zbędnej zwłoki w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z postanowieniami art. 4 RGPD przez naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rozumie się każde naruszenie bezpieczeństwa, które powoduje zniszczenie, utratę lub przypadkową lub niezgodną z prawem zmianę danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, lub nieuprawnioną komunikację lub dostępu do tych danych. Dane osobowe będą traktowane jako poufne przez osobę odpowiedzialną za leczenie, która zobowiązuje się do poinformowania i zagwarantowania poprzez prawne lub umowne zobowiązanie, że wspomniana poufność jest przestrzegana przez jej pracowników, współpracowników i każdą osobę, której przekazuje informacje dostępny. Informacja.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma około https://bookingcostablanca.com/pl/ i może w związku z tym korzystać z następujących praw uznanych w RGPD z Odpowiedzialnym za leczenie:

Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy https://bookingcostablanca.com/pl/ przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji o jego konkretnych danych osobowych i leczeniu że https://bookingcostablanca.com/pl/ wykonał lub wykonuje, a także, między innymi, dostępne informacje na temat pochodzenia tych danych i odbiorców komunikacji wykonanej lub planowanej.

Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych osobowych, które okażą się niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele leczenia, niekompletne.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): Jest to prawo Użytkownika, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. lub traktaty; Użytkownik cofnął zgodę na leczenie i nie ma to innej podstawy prawnej; Użytkownik sprzeciwia się leczeniu i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby go kontynuować; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały uzyskane w wyniku bezpośredniego zaoferowania usług społeczeństwa informacyjnego dziecku poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych Administrator danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej zastosowania, musi podjąć rozsądne środki w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych o żądaniu zainteresowanego usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych . Prawo do ograniczenia leczenia: Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do ograniczenia leczenia, gdy kwestionuje dokładność swoich danych osobowych; leczenie jest niezgodne z prawem; Odpowiedzialny za leczenie nie potrzebuje już danych osobowych, ale Użytkownik potrzebuje ich do wnoszenia roszczeń; oraz kiedy Użytkownik sprzeciwił się leczeniu.

Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy leczenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik będzie miał prawo do otrzymania od Osoby odpowiedzialnej za leczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnego użytku i mechanicznego odczytu, i przekazać je innej osobie odpowiedzialnej. leczenia. Jeśli jest to technicznie możliwe, Administrator Danych przekaże dane bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do nieprzetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez https://bookingcostablanca.com/pl/ .

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: Jest to prawo Użytkownika do niepodlegania zindywidualizowanej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią Inaczej. W związku z tym Użytkownik może skorzystać ze swoich praw poprzez pisemną komunikację skierowaną do Administratora danych z odnośnikiem „RGPD -https://bookingcostablanca.com/pl/ ”, określającą:

Imię i nazwisko Użytkownika oraz kopia DNI. W przypadkach, w których reprezentacja jest dopuszczona, konieczna będzie również identyfikacja w ten sam sposób osoby reprezentującej Użytkownika oraz dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona innymi prawnie ważnymi środkami potwierdzającymi tożsamość.

Prośba z konkretnymi przyczynami wniosku lub informacji, do których chcesz uzyskać dostęp.

Adres do celów powiadamiania.

Data i podpis wnioskodawcy.

Każdy dokument potwierdzający twoją prośbę.

Ta prośba i każdy inny załączony dokument można wysłać na następujący adres e-mail:

E-mail: info@bookingcostablanca.com

Roszczenia do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że ​​istnieje problem lub naruszenie obowiązujących przepisów w sposobie przetwarzania jego danych osobowych, będzie mu przysługiwało prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz wniesienia skargi do organu kontrolnego, w szczególności , w państwie, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia zarzucanego przestępstwa. W przypadku Hiszpanii organem kontrolnym jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (http://www.aepd.es).

Niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika warunków dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies, a także zaakceptowanie przetwarzania jego danych osobowych, aby osoba odpowiedzialna za leczenie mogła przystąpić do to samo w formie, w terminach i we wskazanych celach. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację jego Polityki Prywatności i Plików Cookies. https://bookingcostablanca.com/pl/ zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności i plików cookie, zgodnie z własnymi kryteriami lub na podstawie zmian legislacyjnych, orzeczniczych lub doktrynalnych Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki prywatności i plików cookie zostaną wyraźnie przekazane Użytkownikowi.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies została zaktualizowana w dniu 8 listopada 2021 r. w celu dostosowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych dane i swobodny obieg tych danych (RGPD)

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Dostęp do tej Witryny może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości informacji, które są przechowywane w przeglądarce używanej przez każdego Użytkownika — na różnych urządzeniach, z których może korzystać do nawigacji — dzięki czemu serwer zapamiętuje pewne informacje, które później odczyta tylko serwer, który je zaimplementował. Cookies ułatwiają nawigację, czynią ją bardziej przyjazną dla użytkownika i nie uszkadzają urządzenia nawigacyjnego. Cookies to automatyczne procedury zbierania informacji o preferencjach określonych przez Użytkownika podczas jego wizyty w Serwisie w celu rozpoznania go jako Użytkownika oraz personalizacji jego doświadczenia i korzystania z Serwisu, a także mogą np. pomóc w identyfikacji i rozwiązać błędy. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin Witryny, przeglądane strony, czas spędzony w Witrynie oraz odwiedzane witryny tuż przed i po niej. Jednak żaden plik cookie nie pozwala na kontakt z numerem telefonu Użytkownika lub inny sposób osobistego kontaktu. Żaden plik cookie nie może wydobyć informacji z dysku twardego Użytkownika ani wykraść danych osobowych. Jedynym sposobem, w jaki prywatne informacje użytkownika są częścią pliku cookie, jest osobiste przekazanie tych informacji serwerowi przez użytkownika. Pliki cookie, które umożliwiają identyfikację osoby, są uważane za dane osobowe. W związku z tym zastosowanie do nich będzie miała opisana powyżej Polityka Prywatności. W tym sensie do korzystania z nich konieczna będzie zgoda Użytkownika. Zgoda ta zostanie przekazana, na podstawie autentycznego wyboru, oferowanego przez pozytywną i pozytywną decyzję, przed wstępnym leczeniem, usuwalną i udokumentowaną.

Własne pliki cookie

Są to te pliki cookie, które są wysyłane do komputera lub urządzenia Użytkownika i zarządzane wyłącznie przez https://bookingcostablanca.com/pl/ w celu najlepszego funkcjonowania Witryny. Zbierane informacje służą do poprawy jakości Witryny i jej Treści oraz do poprawy Twojego doświadczenia jako Użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Użytkownika jako powracającego gościa w Serwisie i dostosowanie treści, aby oferować treści dostosowane do jego preferencji. Pozyskiwane informacje dotyczą m.in. liczby odwiedzanych stron, języka, miejsca, z którego następuje adres IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp, liczby Użytkowników uzyskujących dostęp, częstotliwości i powtarzalności odwiedzin, czasu wizyty, przeglądarki z którego korzysta, operatora lub rodzaj urządzenia, z którego odbywa się wizyta. Informacje te służą do ulepszania Serwisu oraz wykrywania nowych potrzeb oferowania Użytkownikom Treści i/lub usług najwyższej jakości. W każdym przypadku informacje są zbierane anonimowo, a raporty trendów w Serwisie są przygotowywane bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Możesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, informacji o prywatności lub zapoznać się z opisem rodzaju używanych plików cookie, ich głównych cech, okresu ważności itp. pod następującym linkiem:

GOOGLE ANALYTICS

Podmiot(y) odpowiedzialny(e) za dostarczanie plików cookie może przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jest to strona trzecia, która przetwarza te informacje dla tych podmiotów.

Pliki cookie mediów społecznościowych

https://bookingcostablanca.com/pl/ zawiera wtyczki sieci społecznościowych, które umożliwiają dostęp do nich z poziomu Serwisu. Z tego powodu pliki cookies serwisów społecznościowych mogą być przechowywane w przeglądarce Użytkownika. Posiadacze wspomnianych sieci społecznościowych

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/pl/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Wyłącz, odrzuć i usuń pliki cookie

Użytkownik może wyłączyć, odrzucić i usunąć pliki cookies – w całości lub w części – zainstalowane na swoim urządzeniu poprzez konfigurację swojej przeglądarki (m.in. Chrome, Firefox, Safari, Explorer). W tym sensie procedury odrzucania i usuwania plików cookie mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. W związku z tym Użytkownik musi zapoznać się z instrukcjami udostępnianymi przez przeglądarkę internetową, z której korzysta. W przypadku odmowy korzystania z plików cookies – w całości lub w części – możesz nadal korzystać z Serwisu, chociaż korzystanie z niektórych jego funkcji może być ograniczone.

Przetłumaczone z hiszpańskiego (przez Tłumacza Google)