Privacybeleid

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

https://bookingcostablanca.com/nl/

ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht zoals bepaald in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, worden de volgende algemene informatiegegevens op deze website hieronder verstrekt: https://bookingcostablanca.com/nl/ Het eigendom van deze website, https://bookingcostablanca.com/nl/, (hierna Website) is in handen van: BKNG COSTA BLANCA SL, voorzien van NIF: B06841167, en wiens contactgegevens zijn: Contact e-mail: info@bkngcostablanca.com Telefoon: +34 865 618 840

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van de voorwaarden: De Website

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) is om de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de Website verstaan: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatieboom; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna Inhoud) en al die diensten of onlinebronnen die aan Gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna Diensten).

https://bookingcostablanca.com/nl/ behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die erin zijn opgenomen, te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat https://bookingcostablanca.com/nl/ op elk moment elk van deze elementen die in de Website zijn geïntegreerd of de toegang ertoe kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren. De toegang tot de Website voor de Gebruiker is gratis en is in het algemeen gratis zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie hoeft te leveren om ervan te kunnen genieten, met uitzondering van de kosten van aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat door de toegangsprovider wordt aangeboden. de Gebruiker heeft ingehuurd.

De gebruiker

Toegang tot, navigatie en gebruik van de website, evenals de ruimtes die zijn ingeschakeld om te communiceren tussen gebruikers en de gebruiker en https://bookingcostablanca.com/es/, zoals opmerkingen en / of blogruimtes, verlenen de toestand van de gebruiker, waarvoor zij, vanaf het begin van het browsen op de website, alle voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, evenals hun latere wijzigingen accepteren, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige dwingende wettelijke voorschriften, afhankelijk van het geval. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de Gebruiker aangeraden deze te lezen bij elk bezoek aan de Website.

De website van https://bookingcostablanca.com/nl/ biedt een grote diversiteit aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker neemt zijn verantwoordelijkheid voor een correct gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

Een gebruik van de informatie, inhoud en / of diensten en gegevens aangeboden door https://bookingcostablanca.com/nl/ zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden of openbare orde, of die van enige andere manier kan schade aan de rechten van derden of de werking van de website zelf.

De juistheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die worden verstrekt door https://bookingcostablanca.com/nl/ om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden. In ieder geval zal de Gebruiker https://bookingcostablanca.com/nl/ onmiddellijk op de hoogte stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van de informatie die in genoemde formulieren is geregistreerd, zoals, maar niet alleen, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatiegegevens en / of wachtwoorden, om door te gaan met hun onmiddellijke annulering

https://bookingcostablanca.com/nl/ behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming, die poging tot jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie. In ieder geval is https://bookingcostablanca.com/nl/ niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blog- of deelnametools die mogelijk bestaan.

De loutere toegang tot deze website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen https://bookingcostablanca.com/nl/ en de gebruiker.

Altijd in overeenstemming met de huidige wetgeving, is deze Website bedoeld voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, die toegang hebben tot en/of bladeren door de pagina's van de Website.

De Website is voornamelijk gericht op Gebruikers die in Spanje wonen. https://bookingcostablanca.com/nl/ garandeert niet dat de Website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. Indien de Gebruiker op een andere plaats woont of zijn domicilie heeft en besluit de Website te bezoeken en/of te navigeren, zal hij dit op eigen verantwoordelijkheid doen, hij moet ervoor zorgen dat dergelijke toegang en navigatie in overeenstemming is met de lokale wetgeving die op hem van toepassing is, https://bookingcostablanca.com/nl/ geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die uit deze toegang kan voortvloeien.

TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

https://bookingcostablanca.com/nl/ garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. https://bookingcostablanca.com/nl/ zal al het mogelijke doen voor de goede werking van de website, maar is niet verantwoordelijk voor of garandeert dat de toegang tot deze website niet ononderbroken of foutloos zal zijn.

Het is evenmin verantwoordelijk of garandeert dat de inhoud of software die toegankelijk is via deze Website, vrij is van fouten of schade veroorzaakt aan het computersysteem van de Gebruiker (software en hardware). In geen geval is https://bookingcostablanca.com/nl/ verantwoordelijk voor verliezen, schade of schade van welke aard dan ook die voortkomen uit toegang, navigatie en gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt aan de computersystemen of die veroorzaakt door de introductie van virussen.

https://bookingcostablanca.com/nl/ is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die gebruikers kunnen oplopen door oneigenlijk gebruik van deze website. Het is in het bijzonder op geen enkele manier verantwoordelijk voor vallen, onderbrekingen, gebrek aan of defect van telecommunicatie die zich kunnen voordoen.

Het is gemeld dat de website van https://bookingcostablanca.com/nl/ aan gebruikers middelen van links (zoals onder andere links, banners, knoppen), directory's en zoekmachines die gebruikers toegang geven tot websites eigendom van en/of beheerd door derden.

De installatie van deze links, directory's en zoekmachines op de Website is bedoeld om het zoeken naar en de toegang tot informatie die op internet beschikbaar is, te vergemakkelijken, zonder dat dit wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om deze te bezoeken.

https://bookingcostablanca.com/nl/ biedt of commercialiseert niet zelf of via derden de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op genoemde gelinkte sites.

Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

https://bookingcostablanca.com/nl/ zal in geen geval de inhoud van andere websites beoordelen of controleren, noch de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal op de bovengenoemde gelinkte sites goedkeuren, onderzoeken of onderschrijven.

https://bookingcostablanca.com/nl/ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die kan optreden als gevolg van de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de wettigheid van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van de websites die niet worden beheerd door https://bookingcostablanca.com/nl/ en dat ze op deze website zijn gelinkt.

De Gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere website naar de Website van https://bookingcostablanca.com/nl/ dient te weten dat:

De reproductie - geheel of gedeeltelijk - van de inhoud en/of diensten van de website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://bookingcostablanca.com/nl/. Geen valse, onnauwkeurige of onjuiste weergave op de site is toegestaan een van beide. Website van https://bookingcostablanca.com/nl/, noch over de Inhoud en/of Diensten daarvan.

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door https://bookingcostablanca.com/nl/

Het tot stand brengen van de hyperlink impliceert niet het bestaan ​​van relaties tussen https://bookingcostablanca.com/nl/ en de eigenaar van de website waarvan deze is gemaakt, noch de kennis en acceptatie van de inhoud, diensten en/of activiteiten aangeboden op genoemde website, en vice versa.

De Gebruiker of derde partij die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere website naar de Website van https://bookingcostablanca.com/nl/ dient te weten dat:

De reproductie - geheel of gedeeltelijk - van de inhoud en/of diensten van de website is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van https://bookingcostablanca.com/nl/

Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is geplaatst geen enkel element van deze website bevatten, beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door https://bookingcostablanca.com/nl/ van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op genoemde website worden aangeboden, en vice versa.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

https://bookingcostablanca.com/nl/ is zelf of als overnemer de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de daarin opgenomen elementen (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Het zullen daarom werken zijn die als intellectueel eigendom worden beschermd door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals de internationale verdragen die hiermee verband houden en door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, uitdrukkelijk verboden. in alle ondersteuning en met alle technische middelen, zonder de toestemming van https://bookingcostablanca.com/nl/

De Gebruiker stemt ermee in de intellectuele en industriële eigendomsrechten van https://bookingcostablanca.com/nl/ te respecteren. U kunt de elementen van de Website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang dit uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is. De Gebruiker mag echter geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de Gebruiker of een derde van mening is dat een van de Inhoud van de Website een schending vormt van de rechten op bescherming van intellectueel eigendom, moeten ze dit onmiddellijk https://bookingcostablanca.com/nl/ melden via de contactgegevens van het gedeelte ALGEMENE INFORMATIE van deze juridische kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden.

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

https://bookingcostablanca.com/nl/ behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke vervolgingen in te stellen die zij nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de Website en Inhoud, of voor de schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en https://bookingcostablanca.com/nl/ wordt beheerst door de huidige regelgeving en is van toepassing op het Spaanse grondgebied. Mocht er enige controverse ontstaan ​​met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, dan zullen de partijen hun conflicten voorleggen aan de gewone jurisdictie, waarbij ze zich onderwerpen aan de overeenkomstige rechters en rechtbanken in overeenstemming met de wet. Laatste aanpassing:

8 november 2021

PRIVACYBELEID

Met inachtneming van de bepalingen van de huidige wetgeving verbindt https://bookingcostablanca.com/nl/ (hierna ook de Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten opgenomen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op internet. Concreet respecteert het de volgende regels:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).

Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, dat het Reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD) goedkeurt.

Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Organische wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens verzameld op https://bookingcostablanca.com/en/ is BKNG COSTA BLANCA S.L voorzien van NIF: B06841167 (hierna: Verantwoordelijke voor de behandeling). Hun contactgegevens zijn als volgt:

Contact e-mail: info@bkngcostablanca.com Telefoon: +34 865 618 840

Principes die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende principes uiteengezet in artikel 5 van de RGPD:

Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist, voorafgaand aan volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld.

Principe van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

Principe van gegevensminimalisatie: de verzamelde persoonsgegevens zijn alleen die welke strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Nauwkeurigheidsprincipe: persoonsgegevens moeten nauwkeurig en altijd up-to-date zijn.

Beginsel van beperking van de bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden alleen bewaard op een manier die de identificatie van de gebruiker mogelijk maakt voor de tijd die nodig is voor de doeleinden van de behandeling ervan.Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonlijke gegevens worden behandeld op een manier die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan garandeert.

Principe van proactieve verantwoordelijkheid: de gegevensbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat aan de bovenstaande principes wordt voldaan.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën gegevens die worden behandeld in https://bookingcostablanca.com/nl/ zijn alleen identificerende gegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën persoonsgegevens behandeld in de zin van artikel 9 van de RGPD.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. https://bookingcostablanca.com/nl/ verbindt zich ertoe de uitdrukkelijke en verifieerbare toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het zal net zo gemakkelijk zijn om toestemming in te trekken als om deze te geven. Als algemene regel geldt dat het intrekken van de toestemming geen voorwaarde is voor het gebruik van de Website. In de gevallen waarin de Gebruiker zijn gegevens moet of kan verstrekken via formulieren om inlichtingen in te winnen, informatie te vragen of om redenen die verband houden met de inhoud van de Website, zullen ze worden geïnformeerd als het invullen ervan verplicht is omdat ze essentieel zijn voor de juiste ontwikkeling van de uitgevoerde operatie.

Doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn

Persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door https://bookingcostablanca.com/nl/ om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te versnellen en te vervullen of om de relatie te onderhouden die is vastgelegd in de formulieren die deze laatste invult of om een ​​verzoek of onderzoek bij te wonen. Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële, personalisatie-, operationele en statistische doeleinden en activiteiten van het zakelijke doel van https://bookingcostablanca.com/nl/ , evenals voor de extractie, opslag van gegevens en marketingstudies voor de inhoud die aan de gebruiker wordt aangeboden aan te passen, evenals de kwaliteit, werking en navigatie van de website te verbeteren. Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doeleinden van de behandeling waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt; dat wil zeggen, het gebruik of de gebruiken die aan de verzamelde informatie zullen worden gegeven.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de verwerking ervan en in ieder geval alleen gedurende de volgende periode: de tijd die nodig is om de gecontracteerde activiteiten uit te voeren, of totdat de gebruiker om verwijdering verzoekt. Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de Gebruiker geïnformeerd over de termijn gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, wanneer dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet gedeeld met derden.

In ieder geval wordt de Gebruiker op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, geïnformeerd over de ontvangers of de categorieën ontvangers van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van de RGPD en 13 van de RDLOPD, mogen alleen personen ouder dan 14 jaar hun toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier via https://bookingcostablanca.com/nl/ . In het geval van een minderjarige onder de 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogden nodig voor de behandeling, en dit wordt alleen als rechtmatig beschouwd voor zover ze toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens

https://bookingcostablanca.com/nl/ verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en de vernietiging, het verlies of onbedoelde of illegale wijziging van persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, of de ongeoorloofde communicatie of toegang tot genoemde gegevens. De website heeft een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden verzonden, aangezien de gegevens tussen de server en de gebruiker worden verzonden, en in feedback volledig versleuteld of versleuteld.

Omdat https://bookingcostablanca.com/nl/ de onafdwingbaarheid van internet of de totale afwezigheid van hackers of anderen die op frauduleuze wijze toegang hebben tot persoonlijke gegevens, niet kan garanderen, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen wanneer er een overtreding is van de beveiliging van persoonsgegevens die een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich mee kan brengen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de RGPD wordt onder een schending van de beveiliging van persoonsgegevens verstaan ​​elke schending van de beveiliging die de vernietiging, het verlies of de toevallige of illegale wijziging van verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens of ongeoorloofde communicatie veroorzaakt. of toegang tot genoemde gegevens. De persoonlijke gegevens zullen als vertrouwelijk worden behandeld door de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, die zich ertoe verbindt te informeren over en te garanderen door middel van een wettelijke of contractuele verplichting dat deze vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd door zijn werknemers, medewerkers en elke persoon aan wie hij de informatie verstrekt beschikbaar. informatie.

Rechten ontleend aan de verwerking van persoonsgegevens

De gebruiker heeft ongeveer https://bookingcostablanca.com/nl/ en kan daarom de volgende rechten uitoefenen die zijn erkend in de RGPD met de verantwoordelijke voor de behandeling:

Recht op toegang: het is het recht van de gebruiker om bevestiging te krijgen of https://bookingcostablanca.com/nl/ hun persoonlijke gegevens al dan niet behandelt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over hun specifieke persoonlijke gegevens en de behandeling die https://bookingcostablanca.com/nl/ heeft gemaakt of uitgevoerd, evenals, onder andere, de beschikbare informatie over de herkomst van genoemde gegevens en de ontvangers van de gedane of geplande communicatie.

Recht op rectificatie: Het is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de behandeling, onvolledig blijken te zijn.

Recht op verwijdering ("het recht om te worden vergeten"): het is het recht van de gebruiker, op voorwaarde dat de huidige wetgeving niet anders bepaalt, om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. of verdragen; De Gebruiker heeft zijn toestemming voor de behandeling ingetrokken en deze heeft geen andere rechtsgrond; De Gebruiker verzet zich tegen de behandeling en er is geen andere legitieme reden om ermee door te gaan; de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind jonger dan 14 jaar. Naast het verwijderen van de gegevens moet de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de toepassing ervan, redelijke maatregelen nemen om de verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens te informeren over het verzoek van de belanghebbende om een ​​link naar die persoonsgegevens te verwijderen . Recht op beperking van de behandeling: Het is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens betwist; de behandeling is onrechtmatig; De Verantwoordelijke voor de behandeling heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar de Gebruiker heeft deze wel nodig om claims in te dienen; en wanneer de Gebruiker zich tegen de behandeling heeft verzet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in het geval dat de behandeling met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, heeft de gebruiker het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling zijn persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, voor algemeen gebruik en mechanische lezing, en deze door te geven aan een andere verantwoordelijke. van de behandeling. Indien technisch mogelijk, zal de gegevensbeheerder de gegevens rechtstreeks naar die andere verantwoordelijke verzenden.

Recht van verzet: het is het recht van de gebruiker om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens niet uit te voeren of om de behandeling ervan te staken door https://bookingcostablanca.com/nl/ .

Recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: het is het recht van de gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerde beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief de profilering, die bestaat tenzij de huidige wetgeving bepaalt anders. De gebruiker kan dus zijn rechten uitoefenen door schriftelijke communicatie gericht aan de gegevensbeheerder met de verwijzing "RGPD - https://bookingcostablanca.com/nl/  ", met vermelding van:

Naam, achternaam van de Gebruiker en kopie van de DNI. In de gevallen waarin vertegenwoordiging wordt toegelaten, zal het ook nodig zijn om de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt op dezelfde manier te identificeren, evenals het document dat de vertegenwoordiging bewijst. De fotokopie van de DNI mag worden vervangen door elk ander rechtsgeldig middel dat de identiteit bewijst.

Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe u toegang wilt.

Adres voor meldingsdoeleinden.

Datum en handtekening van de aanvrager.

Elk document dat uw verzoek bewijst.

Dit verzoek en elk ander bijgevoegd document kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:

E-mail: info@bookingcostablanca.com

Claims bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een probleem is of dat de huidige regelgeving wordt geschonden in de manier waarop zijn persoonsgegevens worden verwerkt, heeft hij het recht op effectieve rechtsbescherming en om een ​​claim in te dienen bij een controleautoriteit, in het bijzonder , in de staat waar u uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van het vermeende strafbare feit heeft. In het geval van Spanje is de controleautoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (http://www.aepd.es).

Het is noodzakelijk dat de gebruiker de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens in dit privacy- en cookiebeleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij de verwerking van zijn persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de behandeling kan overgaan tot de hetzelfde in de vorm, tijdens de termijnen en voor de aangegeven doeleinden. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacy- en Cookiebeleid. https://bookingcostablanca.com/nl/ behoudt zich het recht voor om zijn privacy- en cookiebeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentiële of doctrinaire wijziging van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit privacy- en cookiebeleid zullen expliciet aan de gebruiker worden meegedeeld.

Dit privacy- en cookiebeleid is op 8 november 2021 bijgewerkt om aan te passen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in de Betreffende de verwerking van persoonsgegevens gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD)

COOKIESBELEID

Toegang tot deze website kan het gebruik van cookies impliceren. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke gebruiker wordt gebruikt - op de verschillende apparaten die ze kunnen gebruiken om te navigeren - zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later en alleen de server die deze heeft geïmplementeerd deze zal lezen. Cookies vergemakkelijken de navigatie, maken het gebruiksvriendelijker en beschadigen het navigatieapparaat niet. Cookies zijn automatische procedures voor het verzamelen van informatie over de voorkeuren die de Gebruiker heeft bepaald tijdens zijn bezoek aan de Website om hem als Gebruiker te herkennen en zijn ervaring en gebruik van de Website te personaliseren, en kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij het identificeren en fouten oplossen. De informatie die via cookies wordt verzameld, kan de datum en tijd van bezoeken aan de Website, de bekeken pagina's, de tijd die op de Website is doorgebracht en de sites die net ervoor en erna zijn bezocht, bevatten. Geen enkele cookie laat het echter toe om contact op te nemen met het telefoonnummer van de Gebruiker of enig ander persoonlijk contact. Geen enkele cookie kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. De enige manier waarop de persoonlijke informatie van de gebruiker deel uitmaakt van het cookiebestand, is dat de gebruiker die informatie persoonlijk aan de server geeft. Cookies waarmee u een persoon kunt identificeren, worden beschouwd als persoonsgegevens. Daarom is het hierboven beschreven privacybeleid op hen van toepassing. In die zin is voor het gebruik ervan de toestemming van de Gebruiker vereist. Deze toestemming zal vóór de eerste behandeling worden meegedeeld, op basis van een authentieke keuze, aangeboden door een bevestigende en positieve beslissing, verwijderbaar en gedocumenteerd.

Eigen koekjes

Dit zijn die cookies die naar de computer of het apparaat van de gebruiker worden gestuurd en uitsluitend worden beheerd door https://bookingcostablanca.com/nl/ voor de beste werking van de website. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan en uw ervaring als gebruiker te verbeteren. Deze cookies zorgen ervoor dat de Gebruiker kan worden herkend als een terugkerende bezoeker van de Website en de inhoud kan aanpassen om inhoud aan te bieden die is aangepast aan haar voorkeuren. De verkregen informatie verwijst bijvoorbeeld naar het aantal bezochte pagina's, de taal, de plaats waar het IP-adres van waaruit de gebruiker toegang heeft, het aantal gebruikers dat toegang heeft, de frequentie en herhaling van bezoeken, de bezoektijd, de browser ze gebruiken, de operator of het type apparaat van waaruit het bezoek wordt gedaan. Deze informatie wordt gebruikt om de Website te verbeteren en nieuwe behoeften te detecteren om Gebruikers Inhoud en/of dienst van de hoogste kwaliteit aan te bieden. In ieder geval wordt de informatie anoniem verzameld en worden trendrapporten op de Website opgesteld zonder individuele gebruikers te identificeren. U kunt meer informatie krijgen over cookies, informatie over privacy, of de beschrijving raadplegen van het type cookies dat wordt gebruikt, hun belangrijkste kenmerken, vervaltermijn, enz. op de volgende link(s):

GOOGLE ANALYTICS

De entiteit(en) die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van cookies mogen deze informatie aan derden overdragen, zolang dit wettelijk vereist is of het een derde partij is die deze informatie voor die entiteiten verwerkt.

Cookies voor sociale media

https://bookingcostablanca.com/nl/ bevat plug-ins voor sociale netwerken, die toegang tot deze plug-ins vanaf de website mogelijk maken. Om deze reden kunnen sociale netwerkcookies worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. De houders van genoemde sociale netwerken

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/nl/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Cookies uitschakelen, weigeren en verwijderen

De Gebruiker kan de cookies - geheel of gedeeltelijk - die op zijn apparaat zijn geïnstalleerd uitschakelen, weigeren en verwijderen via de configuratie van zijn browser (waaronder bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Safari, Explorer). In die zin kunnen de procedures voor het weigeren en verwijderen van cookies per internetbrowser verschillen. Bijgevolg moet de Gebruiker de instructies raadplegen die worden verstrekt door de internetbrowser die hij gebruikt. In het geval dat u het gebruik van cookies - geheel of gedeeltelijk - afwijst, kunt u de Website blijven gebruiken, hoewel het gebruik van sommige functies ervan mogelijk beperkt is.

Vertaald uit het Spaans (door Google Translate)